Utorok, 28. mája 2024, sviatok má Viliam, zajtra Vilma

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:

Komisia pre oblasť financií:

Komisia životného prostredia:

Komisia sociálna a bytová:

Komisia stavebná:

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:

Hlavné oblasti náplne činnosti stálych komisií OZ

Komisia územného plánovania:

 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií
 • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce
 • dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného  územného rozhodnutia so stavebným povolením pre stavbu v obci a pre vydanie stavebného  povolenia
 • sleduje všetku stavebnú  činnosť v obci, dbá aby sa rozvíjala so zámermi a cieľmi územného plánu obce v spolupráci so stavebným úradom
 • dáva stanovisko ku kapitálovým výdavkom obce pred ich schvaľovaním, prípadne úpravou v OZ
 • dozerá, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa  stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia, alebo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona
 • prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ
 • prerokováva a pripomienkuje predprojektovú, projektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom bude obec
 • podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v oblasti výstavby a územného plánovania, prípadne ďalšie úlohy týkajúce sa výstavby v obci
 • dbá na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní   poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (či pôda, ktorá má byť obhospodarovaná nie je zaburinená a nespôsobuje škodu susediacim pôdam)
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
 • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce:

 • prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva
 • prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce
 • vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam, ktoré sa dotýkajú cien, sadzieb, majetku a rozpočtu obce
 • vyjadruje sa návrhom, koncepciám, ekonomickým analýzam a riešeniam úloh vyplývajúcim pre finančnú komisiu z uznesení OZ
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce
 • spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených právnických osôb
 • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

Komisia  kultúry, vzdelávania a športu:

 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci
 • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jej regióne, aktívne sa zapája do ich organizovania a priebehu
 • pripomienkuje zápisy kroniky obce pred schválením v OZ podľa Smernice pre vedenie kroniky obce Liptovské Sliače
 • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

 • sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a má osobitné postavenie
 • prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obe a poslancov podľa ústavného zákona, vedie ich evidenciu; písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom „ Oznámenie podľa ústavného zákona – neotvárať“
 • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností
 • požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné
 • posudzuje predaj a prenájom  pozemkov vo vlastníctve obce

Komisia sociálna a bytová:

 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba
 • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • poskytuje pomoc občanom v hmotnej núdzi
 • komunitný plán obce
 • spolupracuje pri šetrení sťažností a podnetov od občanov týkajúcich sa sociálnych služieb a verejného poriadku
 • podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v sociálnej oblasti
 • posudzuje žiadosti o pridelenie  nájomných bytov
 • podieľa sa na riešení problémov týkajúcich sa bytových domov a bytov vo vlastníctve obce

Komisia životného prostredia:

 • prerokováva žiadosti týkajúce sa výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • podieľa sa na kontrole výrubu drevín nevyhnutného na zabezpečenie starostlivosti o chránenú časť prírody a krajiny
 • vyhľadáva v obci dreviny, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie alebo život človeka, alebo spôsobujú škody na súkromnom prípadne obecnom  majetku
 • podieľa sa na návrhu rozpočtu obce týkajúceho sa zabezpečenia výrubu drevín a náhradnej výsadby
 • dbá na čistotu životného prostredia v obci (oznámenie divokej skládky, živelnej katastrofy) spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom
 • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody
 • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ